Националният осигурителен институт (НОИ) разработи нови четири електронни услуги, предлагани през интернет страницата на институцията. Те са активни от 16 декември. Две от електронните услуги представляват алтернативни способи за представяне на документи в териториалните поделения на НОИ по интернет. Първата от тях е „Декларация за семейно и имотно състояние и за годишния доход на член от семейството – обр. УП-4″, която се изисква за отпускане на социална пенсия за старост по чл. 89а от Кодекса за социално осигуряване (КСО) на лица, навършили 70-годишна възраст и за отпускане на персонална пенсия по чл. 92 от КСО. Другата услуга е представяне на Декларация за семейни обстоятелства – обр. УП-5, с която се декларират семейни обстоятелства, водещи до прекратяване на пенсията. Тя е достъпна и за клиенти на дирекция „Европейски регламенти и международни договори“ (ЕРМД) в НОИ. Заявлението за всяка от двете е-услуги се подписва от лицето с електронния му подпис или се защитава чрез персоналния му идентификационен код (ПИК), издаден от института. За двете услуги не се заплаща такса. Разработена е нова услуга и за осигурителите. По електронен път вече е възможно подаването на заявление за Издаване на удостоверение за наличието или липсата на трудови злополуки. С удостоверението осигурителят доказва липсата/ наличието на трудови злополуки, официално регистрирани в НОИ, за определен период от време. Удостоверението служи при комплектоване на изисквана документация за участие в обществени поръчки, конкурси и др. Услугата е платена, съгласно Тарифата за НОИ. Заявлението се подписва с електронния подпис на осигурителя лично или от упълномощено от него лице. Последната нова услуга, която НОИ стартира през тази година, е подаване на Декларация за промяна в обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение за безработица (ПОБ). Услугата позволява тази декларация да се подава по електронен път и цели намаляване на административната тежест за гражданите. Електронната услуга е безплатна. Заявлението се подписва от лицето с електронния му подпис или се защитава чрез ПИК, издаден от НОИ. С новите четири продукта броят на разработените и внедрени от НОИ през 2013 г. електронни услуги е общо 17. От тях 14 са административни и 3 – справочни. Институтът ще продължи да предоставя нови е-услуги и да усъвършенства вече работещите и през следващата 2014 г. Основната цел е да се облекчат гражданите и бизнеса, ползващи услугите на института.

Източник:Pariteni.bg

Коментари

коментари